Məqalələr
A+   A-

t.e.n. Bağırov Mais

 

 • Гейдар Алиев – основоположник эпохи грандиозных преобразований // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.7-18
 • Qələbə sərgisi və unudulmayan xatirələr // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.19-24
 • Mir Cəlal Paşayev haqqında arxivdə aşkar edilən yeni sənədlər // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.25-39

 

 

t.e.n. Əliyeva Lətifə


 • Азербайджанская Демократическая Республика и женский вопрос // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2007, № 4, s.153-159
 • Женские общества в Азербайджане в начале ХХ века // Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2009, №4(28), s. 165-173
 • Из истории избирательного права женщин Азербайджана (1900- февраль1917г.) // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2009, № 4, s. 76-82
 • Женщины Азербайджана: гражданские и политические права в начале ХХ века // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.40-58
 • Şimali Azərbaycan 1905-1914-ci illərdə. IV-cü fəsil // Azərbaycan tarixi. X1X-XX1 əsrin əvvəli. Ali məktəblər üçün mühazirələr kursu. Bakı, «Bakı Universiteti» nəşriyyatı, 2010, s.152-178
 • Женщины в азербайджанском национальном движении // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s. 59-71
 • Azərbaycanda qadın azadlığı tarixindən. (1918-1920) // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s. 72-83
 • Женская эмансипация в Азербайджане в 20-е годы ХХ века // Pedaqoji Universitetin Xəbərləri. Bakı, 2010, № 2, s. 67-75
 • Cumhuriyet döneminde Azerbacanda kadın sorunları ve çözüm yolları (1918-1920) // Büyük Devletler Kiskasında Bağımsız Azərbaycan (1918-1920). İstanbul, İg Kültür Sanat Yayıncılık, 2010, s.377-385
 • Qadınlar Azərbaycan milli hərəkatında // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı, «ELM» nəşriyyatı, 2010, №1, s. 153-161
 • Азербайджанские женщины в ситуации межнационального конфликта 1905-1907 годов // Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2011, №4(36), s. 219-227
 • Положение азербайджанской женщины в исламском мире (1900-1917 годы) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Məruzələri. Bakı, «ELM» nəşriyyatı, 2011, №2, s. 164-173
 • Семейно-бытовое положение азербайджанских женщин в начале ХХ века // Intercultural Communications. Тбилиси, 2012, №19, с.84-92
 • Женский труд в Азербайджане в начале ХХ века // Гiлея. Научный вестник Украинской Академии Наук. Выпуск 62 (№7). Киев, 2012, с.210-216
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın hüquqları // Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2012, №5, s.183-191
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycan qadınlarının sosial vəziyyəti // Tarix və         onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2012, № 3, s.47-55
 • Положение женщин Азербайджана в период военных конфликтов (на примере фактов I мировой войны) // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar Elmlər Seriyası (tarix elmləri üzrə). Bakı, 2012, №4, s.147-153
 • Положение азербайджанской женщины в исламском мире в начале ХХ века // ХХVII Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки «Локальное наследие и глобальная перспектива». 24-26 апреля 2013 г. Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2013, с. 137
 • История женского избирательного права в Азербайджане (1905-1920 гг.) // “Dirçəliş-XXI əsr”. Azərbaycan Dövlət Quruculuğu və Beynəlxalq Münasibətlər İnstitutu. 176-177 / 2013, səh. 216-226.
 • Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin modernləşmə proqramında qadın məsələsi // Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyasında 22 may2013-ü il tarixində keçirilmiş “Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin 95 illiyinə həsr edilmiş Respublika elmi konfransının materialları. Bakı, “Elm və təhsil”, 2013, səh. 54-63.
 • Historyczna  misya N. Narimanova: obrona tradycji rozinnych i praw kobiet // Materialy : konferecji naukowej. Azerbejzan – Polska. Warszawa, 2-27 listopada 2013 roku, s.152-155.
 • XX əsrin əvvəllərində Azərbaycanda qadın hüquqları (seçki hüququ tarixi aspektində) // Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2014, № 3(10), səh.183-194.
 • Влияние армяно-мусульманского конфликта 1905-1906 гг. на азербайджанских  женщин // Bakı Universitetinin Xəbərləri. Humanitar elmlər seriyası (tarix elmləri üzrə). Bakı, 2014,  №4, səh.54-62.
 • Azərbaycan tarixşünaslığında qadın məsələsi // Tarix və onun problemləri. Nəzəri, elmi, metodik jurnal. Bakı, 2015, №1, səh.354-363.
 • Ermənilər tərəfindən soyqırıma məruz qalmış Azərbaycan qadınları (1918-1920-ci  illər) // Strateji təhlil. Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Strateji Araşdırmalar Mərkəzi. Bakı, 2015, №1(12), səh.59-70.
 • The formation of the Soviet  totalitarian regime in  Azerbaijan // AYER is an International Journal that Coverage Human Field Studies. (AYER has been indexed in Web of Science (ISI Thomson Reuters). Vol. 2, 2015, p.372-376.
 • Геноцид азербайджанских женщин  1918 года // Dövlət idarəçiliyi. Nəzəriyyə və təcrübə. Bakı, 2015,  №1(49), səh.139-146.
 • The state of women Azerbaijan during World War I // International Journal of Gender and Women’s Studies, April 2015, Vol II, Issue 2, p.309-317.
 • Установление советского тоталитарного режима  в Азербайджане (на примере женского  вопроса) // Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Xəbərlərı. İctimai elmlər  seriyası,  2015, №2, səh.60-65.
 • Азербайджанские женщины в ситуации межнациональных  конфликтов (1905-1906, 1918-1920 гг.) // Law and politology. International scientific journal. Chisinau, June – 2015, № 30, c.42-46.

 


fil.e.n. Hacıyeva Lalə

 

 • Из истории книгопечатания на Кавказе // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”. Humanitar elmlər seriyası. №1, 2009, s.226-234
 • Зарождение и развитие русской общественной мысли в Азербайджане // «Актуальные проблемы гуманитарных и естественных наук». №5, 2009. Москва, s.169-172
 • Ağaoğlunun publisistikasına dair // “Qarabağ: dünən, bu gün və sabah” VIII elmi-əməli konfransının materialları toplusu. Bakı, 2009, s.154-158
 • Актуальные проблемы Баку на страницах газеты «Бакинские известия» // “Filologiya məsələləri”, №10, 2009, s. 389-401
 • Azərbaycanın milli maraqlarına xidmət edən ilk rusdilli qəzet // “Azərbaycan jurnalistikasının aktual problemləri” (BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi-praktik konfransın materialları – 3 may 2009), Bakı, 2009, s. 65-70
 • Роль газеты «Бакинские известия» в развитии нефтяного дела в Баку // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, c.189-206
 • Армяно-азербайджанский конфликт (1905-1906 гг.) на страницах газет «Каспий» и «Баку» // “Bakı Universitetinin Xəbərləri”. Humanitar elmlər seriyası. №4, 2010, s.200-206
 • Влияние Манифеста 17 октября 1905 года на развитие печати в Азербайджане // “Filologiya məsələləri”, №10, 2011, s.268-280
 • Из истории большевистской русскоязычной печати в Азербайджане // “Dil və ədəbiyyat”. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal. №3(79). Bakı, 2011, s. 364-369
 • Полемическая целеустремленность газеты «Бакинский Листок» // “Tarix və onun problemləri”, №1, Bakı, 2012, s.236-240
 • Из истории сатирических журналов на русском языке, издававшихся в Баку в начале ХХ столетия // Материалы I Международной научно-теоретической конференции «Теоретические концепции журналистики и практика печати». Баку, “Bakı Universiteti Nəşriyyatı”, 2012, s.70-80

 


t.e.n. Hüseynova Lalə

 

 • Пражская весна: от истоков до советского вторжения. Часть I // “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2009, № 1-2, c. 247-260
 • Пражская весна: от советского вторжения до «нормализации». Часть II // Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2009, № 3, c. 158-172
 • Венгерская революция 1956 года. Часть I // Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2010, № 2, c.222-233
 • Венгерская революция 1956 года. Часть II // Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2010, № 4, c.100-110
 • Пражская весна: из истории советского вторжения в Чехословакию в 1968 г // BDU-nun 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları. Humanitar elmlər. 30-31 oktyabr 2009, с. 87-88
 • Политический кризис 1956 г. в Польше // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, c.149-173

 

Muradova Pərixanım

 

 • Kitab və kitabxana mədəniyyəti // “Faktlar” qəzeti, 26-31 dekabr 2009, №10/10
 • Qədim Bakının tarixinə qısa baxış // “Dövlət və din” jurnalı, 2010, №4(18), s.76-84
 • Nəriman Nərimanovun milli ruhlu publisistikasına dair // “Dövlət və din” jurnalı, 2010, №5(19), s.130-145
 • XX əsrdə Azərbaycanda orta məktəblərin yaranması və inkişafı // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.174-185
 • Azərbaycan ziyalıları Böyük Vətən Müharibəsi İllərində // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 19 iyun 2010, №108 (3288)
 • Kitabxanamız yenidən qurulur // “Palitra” qəzeti”, 19 fevral 2010, №20 (1450)
 • Azərbaycan ordusu istənilən döyüş tapşırığını yerinə yetirməyə qadir olan, güclü və müasir texnika ilə təmin olunmuş, rəşadətli, qüdrətli orduya çevrilir // “Yeni Azərbaycan” qəzeti, 22 iyun 2011, № 110 (3535)
 • Tarixlərdən gələn novruz yurdumuza xoş gəlir // “İqtisadiyyat” qəzeti, 2010, № 11(612)
 • Sənədlər şahidlik edir // “Azərbaycan” qəzeti, 2011, № 219
 • Firidun bəy Köçərlinin Azərbaycan mətbuatı tarixinə dair araşdırmaları // “Filologiya məsələləri” jurnalı, 2011, №3. s.279-286
 • Firidun bəy Köçərlinin publisistikasında millilik // “Filologiya məsələləri” jurnalı, 2011, № 5, s.317-328
 • Firidun bəy Köçərli və rusdilli mətbuat // “Bakı Dövlər Universitetinin ictimai-siyasi xadim, professor Nəsir İmanquliyevin 100 illik yubileyinə həsr edilmiş Elmi-praktik konfransının materialları”. Bakı, 2011, s.400-412
 • Xocalı fəryadı, Xocalı dərdi // “Yeni Azərbaycan”, 2011, №29 (3454)
 • Xatirələrdə yaşayan ömür // “Palitra” qəzeti, 6 iyun 2012, №61
 • Yazdım ki, izim qalsın // “Respublika” qəzeti, 2013, № 87
 • F.b.Köçərlinin “Əsərlər” kitabı // 2013,495,səh.
 • F.b.Köçərlinin əsərləri nəşr olundu// “Kaspi” qəzeti,2013,№115, səh.22.
 • Ф. б.Кочарлински// “Зеркало”, 2013, №126,səh 4.
 • F.b.Köçərli və ana dili //“Filologiya məsələləri” jurnalı,2014,№6, s.318-325
 • Qarabağlı Aşıq Pəri//“Filologiya məsələləri” jurnalı, 2014,№ 4, s.401-406
 • F.b.Köçərli və  Azərbaycan  folkloru//“Filologiya məsələləri”, 2014, № 6, s.426-436.
 • F.b.Köçərlinin pedaqoji fəaliyyəti//“Filologiya məsələləri”, 2014, №5, s.374-380
 • İncə ruhlu şairə Heyran xanım//“İşıq” jurnalı, 2014,№ 4,s.47-49.
 • Əlibəy Hüseynzadə və onun siyasi-ədəbi fikirləri// “Jurnalistika”jurnalı, 2014, №1,  s. 7-15.
 • Sağalmayan yaramız//“Yeni Azərbaycan” , 2014, № 53,s.5.
 • Bir səsin sehrində//“İki sahil” qəzeti, 2014, №87, s.27.
 • Öz yurdunda talan olan şəhər//“Binəqədi” qəzeti, 2014,№8, səh.5.
 • Həsən bəy Zərdabi həmişə yaddaşlardadır//“Kaspi” qəzeti, 2014, № 132, səh.12.
 • F.b.Köçərlinin etnoqrafik araşdırmaları//“ Kaspi” qəzeti, 2014, №197, səh.16.
 • Müəllim şərəfini qoruyan insan// “İki sahil” qəzeti, 2015,№166, səh.19.
 • Cümhuriyyət generalı Məhəmməd Sadıq bəy Ağabəyzadə// “Elm və təhsil” qəzeti, 2015,№09, səh.5.
 • Şəfiqə xanım Əfəndizadənin qadın azadlığı uğrunda mübarizəsi//”Kaspi” qəzeti, 2015, №149, səh.14.

 

 

Ellazova Lalə

 

 • Неизвестный  архивный документ  о  генерале  Мир Кязымбеке Талышинском   //  Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.186-188

 

 

Əzimzadə Kəmalə

 

 • Azərbaycan tarixində erməni zorakılığı. Tarixi sənədlər şahidlik edir // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.262-268
 • 1918-ci il və tarixi həqiqətlər // Azərbaycan Pedaqoji Universitetinin Xəbərləri. Bakı, 2010, №5, s.137
 • Ulu öndərin xalqımızın tarixi yaddaşının qorunmasında rolu // “Respublika” qəzeti, 2 may 2013-cü il, №092 (4675), s.10

 

 

t.e.d. Verdiyeva Həcər

 

 • «Неизвестные страницы известной войны» // İRS, 2011, № 6, с.60-63
 • «Сепаратизм и террор – синергия «армянского синдрома» // https://day.az (25.01.2012)
 • «Лицо армянства» // https://erevanqala 500.com (24.04.2012)
 • “Qarabağa tarixi baxış: əsaslar və dəlillər” // “Elm vя hяyat”, 2012, № 2, s. 26-29
 • «Проблема «Нагорного Гарабага»: истоки и причины» // https://erevanqala 500.com (05.11.2012)
 • «Приказ №001487: последний аккорд в немецких страницах истории Азербайджана» // “Azərbaycan-Avropa” Beynəlxalq elmi konfransının məruzələri Bakı, 2012, s.137-143
 • «Кавказская политика Российской империи от Петра I до Туркменчайского договора» // https://erevanqala 500.com (20.02.2013)
 • АПД УДП АР свидетельствует о неизвестных страницах немцев в истории Азербайджана // Материалы международной научно-практической конференции «Российские немцы: от истоков к современности». Барнаул, 2012.с. 190-201

 

fil.ü.f.d. Abdullayeva Şəhla

 

 • Abdulla bəy Asi: həyat və yaradıcılığı // “Varlıq”, 2012, №160, s.40-48 (fars dilində)
 • Sədi Şirazinin “Gülüstan” əsərinin türk dilinə qədim tərcümələri // ”Varlıq”, 2012, №165, s. 65-73 (fars dilində)
 • Первоисточники «Тазкират ал-аулийа’» Фарид ад-Дина ‘Аттара / XXVII Международная научная конференция по источниковедению и историографии стран Азии и Африки «Локальное наследие и глобальная перспектива». Тезисы докладов. Санкт-Петербург, 2013, с. 37-38

 

Qəhrəmanova Amaliya

 

 • 14 iyul 1969-cu ildə unudulmaz rəhbərimiz H.Əliyevin Azərbaycan partiya təşkilatına rəhbər seçilməyi haqqında tarixi qərarın qəbul olunmasından 40 il keçir // “İqtisadiyyat” qəzeti, 17-21 iyul 2009
 • Füzuli rayonunun işğalından 16 il keçir // “İqtisadiyyat” qəzeti, 17-28.08.-03.09.09.
 • Azərbaycan Böyük Vətən müharibəsi illərində // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.225-232
 • Вели Хулуфлу – жертва репрессий 1937 г. в Азербайджане // “Tarix və onun problemləri” jurnalı, 2011, № 2, с. 146-152
 • “Azərbaycan oğulları İkinci dünya müharibəsində (arxiv sənədlərinin izi ilə)” // “Qarabağa aparan yol” qəzeti, 30 aprel 2012, 08 may 2012

 

Əbdülbağıyeva Sənubər

 

 • Мартовский геноцид 1918 г // Газ. «Бакинский рабочий», 31 mart 2009
 • Выдающийся сын Азербайджана. О Н. Нариманове // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.233-241

 

Namazova Göhər

 

 • Мартовская трагедия 1918 года // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.246-257
 • «Еленендорф – Ханлар – Гёк-Гёль: этапы становления. Из истории немецкой колонии в Азербайджане» // Газ. «Бакинский рабочий», 2011

 

Axundov Sahib

 

 • Naxçıvanın dünəni və bu günü // Məqalələr toplusu. Azərbaycan Respublikası Prezidentinin İşlər İdarəsinin Siyasi Sənədlər Arxivi. Bakı, 2010, s.258-261

 

Məmmədova Rəqibə

 • Eksponata dönmüş bilet  // "Respublika"qəzeti,  2011, 9 may, N96.
 • Şəhidlik zirvəsi //"Kaspi"qəzeti, 2011, 25 yanvar, №12.
 • Zəngəzurda soyqırım // "Elm və həyat"jurnalı, 2011, N3, səh.57-60.
 • Zəngəzur torpaqlarında erməni cinayətləri // Azərbaycan Dövlət Pedaqoji  Unversitetinin  Xəbərləri, 2012, N1, səh.206-208
 • Vətən dili //"Respublika"qəzeti, 2013, 1 avqust, N166.
 • "İşıq" qəzetinin İmperatiriça Aleksandra Fyodorovnaya təqdim olunması //"İşiq" jurnalı, 2014, N1, səh.52-55.
 • Unudulmayan qələbə sevinci // "Respublika"qəzeti, 2014, 9may, N96.
 • Первая  женская газета на мусульманском  Востоке //"Каспий", 2014, 19 dekabr, №150.
 • Bir qarışda olsun (B.Şaxtaxtinskinin "İşıq" qəzetinə məktubu) // "Region plus" jurnalı, 2015, 22 yanvar, №3, səh.40-43.
 • S.A.Axundzadənin Nuru Paşa və İslam ordusunun Bakıda erməni silahlı dəstələrinə qarşı mübarizəsi //"Respublika"qəzeti, 2015,  3 aprel, №68.


Qədirova Sevda

 

 • Qədim Oğuz Türklərinin məskəni İlisu // “İki sahil” qəzeti, 2010, №97

 

 

Əsədullayeva Nərgiz

 

 • И  взвился  трёхцветный  флаг //  Газета «Вышка», 2010, №2
 • “Tariximizin qəhrəmanlıq səhifələri” // “Paritet” qəzeti, 23-24 iyun 2011, № 67

 

Həsənova Sevda

 

 • Həmrəylikdir Şüarımız // “İki sahil” qəzeti, 30 dekabr 2008
 • Tarixi sənədlərin mühafizəsi dövlət siyasətinin başlıca istiqamətlərindəndir // “İki sahil” qəzeti, 13 mart 2010

 

Qarayeva Zeynəb

 

 • Müstəqilliyimizə görə borclu olduğumuz insan // “Ülfət” qəzeti, 11 iyun 2011, №23-24

 

Əfəndiyeva Natella

 

 • 26 iyun – Azərbaycan Respublikasının silahlı qüvvələri günüdür // “Ülfət” qəzeti, 25 iyun 2011, №25

 

Zeynalova Mətanət

 

 • Musiqi mədəniyyətini qoruyan məbəd // “Respublika” qəzeti, 25 avqust 2011
 • Davamlı inkişafın möhkəm təməli // “Respublika” qəzeti, 11 oktyabr 2011
 • Ulu öndərimizin müəyyənləşdirdiyi strategiya Azərbaycana daim uğur gətirir // “Respublika” qəzeti, 6 may 2012
 • Xalq cümhuriyyətinin tariximizdəki rolu əvəzsizdir // “Respublika” qəzeti, 25 may 2012
 • Bizim bayrağımız qürur mənbəyimizdir // “Azərbaycan” qəzeti, 9 noyabr 2012
 • Ekoloji sivilizasiya – davamlı insan inkişafının məqsədi kimi // “Respublika” qəzeti, 23 aprel 2013

 

Həsənova Lamiyə

 

 • Уникальный ковер // Газета «Каспий», 2 июля 2011

 

Kərimli Elmira

 

 • Xalqa köklənən alət // “İki sahil” qəzeti, 7 yanvar 2012

 

Muradova Nurlana

 

 • Azərbaycanin kitab və kitabxana tarixi // “525-ci qəzet”, 2 fevral 2011, s.3
 • Xocalı faciəsi sağalmayan yaramışdır // “Kaspi” qəzeti, 23 fevral 2012, s.12
 • Torpaqlarımızın işğalına gedən yol soyqırımıdan başlanır // “Azərbaycan” qəzeti, 30 mart 2012, s.8
 • Hər bir azərbaycanlının taleyində Heydər Əliyev dühasının bir zərrəsi vardır // “Xalq” qəzeti, 9 may 2012, №101
 • Müstəqilliyimiz əbədi və dönməzdir // “Respublika” qəzeti, 26 may 2012, s.12